Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mooihoofd.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2 Bestellen en leveren

2.1 Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. Als de verwachte levertijd meer dan 10 werkdagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding

2.2 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mooihoofd.nl, dan wel tussen Mooihoofd.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mooihoofd.nl, is Mooihoofd.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mooihoofd.nl.

2.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Mooihoofd.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico over de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

2.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Problemen met levering dienen binnen 24 uur te worden gemeld, en overige klachten binnen 14 dagen na ontvangst op klantenservice@mooihoofd.nl. Klachten na deze periode kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

2.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mooihoofd.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

2.6 Indien u aan Mooihoofd.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Mooihoofd.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mooihoofd.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden.

2.7 Mooihoofd.nl is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van bestelling door fouten bij PostNL, DHL of de klant. Zoals bijvoorbeeld het invullen van een onjuist adres.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Leveringen kunnen zowel vooraf als achteraf worden voldaan. Diverse betaalmethoden worden aangeboden i.s.m. betaalpartner Multisafepay.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mooihoofd.nl.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Mooihoofd.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro (€ 22,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Mooihoofd.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd (37 euro), onverminderd de bevoegdheid van Mooihoofd.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mooihoofd.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mooihoofd.nl.

Artikel 4 Eigendomsrechten.

4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mooihoofd.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.2 Mooihoofd.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5. Retouren

5.1 De klant heeft het recht producten binnen 14 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet "kopen op afstand". De klant dient Mooihoofd.nl voorafgaand aan de retourzending via het retourformulier op de hoogte te brengen. De retourbetaling betreft uitsluitend het aankoopbedrag van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. Wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd en er geen ruiling aan verbonden is, worden ook de originele verzendkosten van de bestelling vergoed. Indien van toepassing, zal de retourbetaling geschieden binnen 10  doch maximaal 30 dagen nadat Mooihoofd.nl de goederen retour heeft ontvangen. De verantwoordelijkehid voor de retourzending ligt bij de klant.

Artikel 6. Diversen

6.1 Inhoud website
Alle teksten zijn met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en heeft het recht de order kosteloos te annuleren.

6.2 Copyright
Alle informatie op de website van Mooihoofd is beschermd door copyright. Het is niet toegestaan om iets van deze informatie te kopiëren, gebruiken of te verspreiden zonder eerst geschreven toestemming hiervoor te verkrijgen. Geen van de teksten of (grafische) afbeeldingen van de website van Mooihoofd mogen geheel of gedeeltelijk gekopieerd of publiekelijk gebruikt worden op andere websites, in een elektronische database of voor afdrukken, faxen, overtypen of enig ander reproductief doel. Bezoekers en klanten van de Mooihoofd website kunnen geen enkel recht ontlenen aan de informatie op de website.

6.3 Nederlands recht: op alle artikelen, teksten en voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

6.4 Wijzigingen Mooihoofd.nl behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen. Mooihoofd.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34168956.